2016. június 8., szerda


Leányfalu Tündérkert Óvoda
                           a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Leányfalu Tündérkert Óvoda óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.09.01.-2017.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.sz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős a rábízott gyermekek szellemi, testi fejlődéséért, tehetségek kibontakoztatásáért. Gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket melyet a jogszabályok meghatároznak.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, oklevél,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Kócsy Andrea Iringó nyújt, a 06/70-613-9017 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
        Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/297/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
        Elektronikus úton Horváthné Kócsy Andrea Iringó részére a tunderovikert@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.augusztus 26.


Óvodánk hírei
  A jó idő beköszöntével még színesebbé vált óvodásaink élete. Április 11.-én, a költészet napján, Szöllősi Györgyi mesélt a gyermekeknek, s az udvaron kiállítást rendeztünk a gyermekek rajzaiból. Néhány napon át a szél vidáman lengette a kerítésre függesztett gyermekmunkákat.
A Föld Napján, valamennyi csoport kirándulni volt. A kicsik a Duna-parton, a nagyobbak távolabbi helyekre is ellátogattak Pócsmegyerre, Szigetmonostorra, a Vöröskő sziklára.
Május 1.-jét az óvoda udvarán felállított gyermekek által feldíszített májusfával és táncházzal ünnepeltük.
Anyák napja alkalmából minden kisgyermek egyénileg köszöntötte fel az édesanyját.
A hónap végén valamennyi csoportban vidám műsoros évzáróval zártuk az évet, s búcsúztattuk el a nagycsoportosokat. Az óvoda udvarán tartott gyermeknapon változatos kézműves foglalkozás és sportversenyek szórakoztatták a gyermekeket, s a Habakuk bábszínház: Az aranyhajú királylány mesejátéka. A nagy melegben, jól esett a Xixo cég által felajánlott gyümölcstea, éppúgy, mint a Heim pékség finom aprósüteményei.
Mindkét felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk!
A gyermeknapon régi nagy álmunk is beteljesült, hiszen felavathattuk az óvodai játszótéren az ivókutat, melyre már évek óta nagy szükségünk lett volna.
Az anyagi forrást a papírgyűjtésből, az adventi vásár bevételéből, vagyis a szülők által támogatott programokból biztosítottuk.
A kút terveit és elkészítését karbantartónk Zandler Károly valósította meg. A kút köré a díszkövet Czapár Gábor – Czapár Kemence (egy volt óvodásunk édesapja) biztosította.
A közös összefogás meghozta „gyümölcsét”, s a gyermekek boldogan használják az ivókutat naponta többször is, ha szükség van rá.
Az önkormányzat kijavíttatta a régi épülethez felvezető utat, így az új aszfalton sokkal biztonságosabb a közlekedés. Köszönjük mindannyiunk nevében!
Június 4.-én szombaton a Leányfalu Iskolaügyéért Közalapítvány szervezésében egész napos jótékonysági gyermeknap lesz, melynek bevételét az óvoda kapja. Ez a nap is a gyerekekről szól, hiszen minden program az ő szórakoztatásukat fogja szolgálni.
Közben megtörtént az új gyermekek beiratkozása a következő tanévre. Ez idáig valamennyi jelentkezőt felvettük vagy előjegyeztük.
Lassan megkezdődik a nyári élet az óvodában, s a nyári szünetig a csoportok összevontan fognak majd működni. Minél több időt töltünk majd az udvaron, kihasználva óvodánk kedvező természeti adottságait.
Napról napra gyönyörködünk virágainkban (köszönet érte az Önkormányzatnak), a fákban, s hallgatjuk a madarak énekét.
Nagyon örülünk, hogy ismét biztosítani tudjuk a gyermekeknek a napvédelemhez szükséges naptejet, a sikeres DM pályázatunknak köszönhetően.


               Horváthné Kócsy Andrea Margit Zoltánné
                       Óvodavezető         Óvodavezető helyettes
                                                   


2016. május 6., péntek

MÁJUSI PROGRAMOK

02.  hétfő     -    Anyák napi köszöntés

                     -   Néptánc-ház az iskola tornatermében

16.  hétfő      -   Pünkösd hétfő - munkaszüneti nap

24.  kedd       -   10:00 - Évzáró a Süni csoportban

                          16:00 - Évzáró a Halacska  csoportban

25. szerda      -   10:00 - Évzáró a Pillangó csoportban

                          17:00 - Évzáró-és ballagási ünnepség a Katica csoportban

26.  csütörtök  - 17:00 - Évzáró-és ballagási ünnepség a Maci csoportban

27.  péntek      -   Gyereknap az óvodában

03.  hétfő         -   09:00  A Habakuk Bábszínház előadása  :  Az aranyhajú királylány


JÚNIUSI PROGRAMOK

04. szombat    -   Jótékonysági gyereknap a Leányfalu Tündérkert Óvoda javára a játszótéren és környékén.                                    
                           Programok a kihelyezett plakátokon!

20-tól              -   ÖSSZEVONT CSOPORTOK MŰKÖDNEK A NYÁRI SZÜNETBEN

21-én               -  Nevelés nélküli munkanap

                          JÚLIUS 25  - TŐL -  AUGUSZTUS 19 - IG  AZ ÓVODA ZÁRVA TART

2016. április 3., vasárnap

Áprilisi programok


4-én  : 10:00-kor Nyári Bernadett bábelőadása a Faluházban

6-án  : 9:00-11:00 között Nyílt nap a leendő óvodás gyermekek szülei                                          részére

11-én : Költészet napja  - rajz kiállítás az óvoda udvarán

22-én : a  Föld napja alkalmából kirándulás a gyermekek részére 

29-én :  majális - májusfa állítás az óvoda udvarán
   
                                                 2016. március 24., csütörtök

Kedves leendő óvodás gyermekek Szülei!

Szeretettel várjuk Önöket,2016.április 6-án,szerdán 9-11 óráig óvodánkba nyílt napra!
Az óvodai beíratás időpontja : 2016. április 25.,hétfő 7-17 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel látunk!

                  HIRDETMÉNY                     
    az óvodai felvételekről


A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A Nkt.49.§-a értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. 
Az óvoda felvételi körzete Leányfalu Nagyközség közigazgatási területe, üres férőhelyek függvényében a Szentendre Járási terület (Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu).
 Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49.§. (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (9))

Az Nkt. 8.§. (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A sajátos nevelési igényű gyermek állapotára való tekintettel különleges pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásra jogosult. Hogy mely nevelési-oktatási intézmény(ek) a legmegfelelőbb(ek) az SNI-s gyermek számára, azt az országos, ill. területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság határozza meg. A szülőnek e szakvéleményt figyelembe véve kell óvodát választania. Szükség esetén a területileg illetékes jegyzőnek jogában áll a szülőt a fent említett szakértői vizsgálatra kötelezni, valamint arra, hogy a kijelölt intézménybe írassa be gyermekét. (Fenti esetben a szóban forgó intézmény számít kijelölt óvodának, amely kizárólag helyhiány miatt utasíthatja el a felvételi kérelmet.)

A jelentkezés időpontja:
2016. április 25. (hétfő) 7- 17 óráig.

Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az óvodába gyermeket a nevelési év megkezdését követően is fel lehet venni.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt.49.§ (2) bekezdés) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (4) bekezdése.)
Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni 2016. május 26-ig.
Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított 15 napon belül – 2016. június 11-ig – a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet 8 napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.
Az első óvodai foglalkozási nap a 2016/2017 nevelési év első napja, mely 2016. szeptember 01. kedd, ekkor történik az eddig bölcsödében elhelyezett gyermekek átvétele, új gyermekek fogadása.
Kérjük, hogy a tavalyi évben előjegyzésbe vett gyermekek szülei erősítsék meg beiratkozási szándékukat.
Egyben kérjük azokat a szülőket is, akik év közben iratkoznának be, mert gyermekük akkor tölti be 3. életévét, jelezzék felvételi kérelmüket, hogy a gyermekeket előjegyzésbe vegyük.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Kérjük elhozni a születési anyakönyvi kivonatot, a TAJ kártyát.

2016. március 12., szombat

Óvodánk tavaszi hírei   


Az elmúlt tél ismét nagyon enyhe volt. Óvodásainkkal a hóemberépítésről és szánkózásról inkább csak beszélgetni tudtunk, mintsem megvalósítottuk volna. Azért a borongós, nyirkos, esős napok és korai sötétedés már kiérdemelte, hogy február elején az óvoda csoportjaiban vidám, jelmezes farsangi bállal búcsúztattuk el a telet. A szülők véleményét figyelembe véve az óvoda 3 csoportjában zártkörű, míg 2 csoportban nyílt, azaz szülőkkel közös farsangi bált rendeztünk. Ezen a napon valamennyi kisgyermek jelmezbe öltözött s vidám mulatozással, eszem-iszommal telt a délelőtt. Az ötletes jelmezekért és a finomságokért ezúton is köszönetet mondunk a szülőknek.
A néphagyományoknak megfelelően, s azért, hogy biztosak legyünk a dolgunkban az óvoda udvarán elégettük a kiszebábot, hogy elűzzük a telet s vele együtt a rosszat, a betegséget, s tavaszt hívogató ritmusokkal, versikékkel, énekekkel hívtuk a jó időt. Védőnőnk Bonifert Editke meglátogatta a gyermekeket és játékos beszélgetés és foglalkoztatás közben beszélgetett velük az egészséges életmódról, annak fontos összetevőiről: táplálkozás, tisztálkodás, betegség megelőzés, stb. A napokban megtörténik a gyermekek fogorvosi szűrővizsgálata is. A félévi szülői értekezlet után most fogadóórát tartunk, ahol tájékoztatjuk a szülőket gyermekeik fejlődéséről. Folytatódnak a havonkénti óvónők általi bábelőadások.
S áprilisban a Faluházban tartandó bábelőadásra látogatunk el a gyermekekkel. Szakmai délelőttön vendégül láttuk a dunabogdányi óvónőket.
Már készülnek a nagycsoportosok óvodai szakvéleményei, hiszen náluk ez a beiskolázás időszaka. Ha az idő engedi, egyre több időt töltünk a szabadban a gyermekekkel, s napról napra figyeljük a természet változásait és az állatok megváltozott viselkedését. Ha elég csendesek vagyunk, madárhangokat is hallhatunk játék közben az óvoda udvarán.
Nemzeti ünnepünkre, március 15.-ére, a szorgos kis kezek az óvónők segítségével már készítik a zászlókat, pártákat, honvédsisakokat.
A húsvétot megelőző napokban a csoportokban nyílt napokat rendezünk, ahol a szülők betekinthetnek óvodánk mindennapjaiba. Természetesen idén is lesz locsolkodás, nyuszicsoki keresése az udvaron, nyuszisaláta készítése, s nyuszis mesejáték a gyermekeknek. Rajzokkal és vizuális technikákkal készülünk a költészet napjára, melyen meglepetés vendég fog a gyermekeknek mesélni. Ismét megrendezzük a papírgyűjtést, melynek bevételét a már tavaly elkezdett gyűjtésbe az óvodai ivókút megvalósítására szánjuk.
Az óvodapedagógusok nevelési értekezleteken ismerkednek a törvényi változásokkal és a rájuk (ránk) váró feladatokkal, melyeket beépítünk munkánkba. Heti rendszerességgel tartunk egyeztető megbeszéléseket az aktuális kérdésekről, programokról az óvodapedagógusok részvételével. Úgy gondoljuk, a fentiekből is kitűnik, hogy mozgalmas, változatos időszak vár valamennyiünkre a második félévben is, s reméljük, hogy a betervezett programok hozzájárulnak a gyermekek fejlesztéséhez, s ahhoz, hogy jól érezzék magukat az óvodában.
Margit Zoltánné
Óvodavezető helyettes
Márciusi programok

4-én : kiszebáb égetés

7-én : fogadó órák a csoportokban

11-én : március 15-i megemlékezés

17-én : papírgyűjtés

21-én : tojásfa állítás

21-22-én : nyílt napok a csoportokban szülők számára 

23-án : húsvéti ünnepély,locsolkodás

24-25-én : iskolai tavaszi szünet
összevont csoportok az óvodában

28.Húsvét hétfő

29-én : nevelési értekezlet miatt az óvoda zárva tart.