2017. május 1., hétfő

Májusi programok

  8. Hétfő -        16.00 : Anyák napi köszöntés a Halacska csoportban
                         16.30 : Anyák napi köszöntés a Pillangó csoportban

11. Csütörtök - 16.00 : Anyák napi köszöntés-és évzáró ünnepség a Süni csoportban

18. Csütörtök délelőtt : Évzáró ünnepség a Maci csoportban

19. Péntek - 10.00 : Évzáró ünnepség a Katica csoportban

24. Szerda - 16.30 : Évzáró- és ballagási ünnepség a Pillangó csoportban

25. Csütörtök - 16.30 : Évzáró- és ballagási ünnepség a Halacska csoportban

26. Péntek délelőtt : Gyermeknap az óvodában
                 

2017. április 4., kedd

Áprilisi programok :

10. Költészet napja

11. Nevelés nélküli munkanap

12. Húsvéti locsolkodás a csoportokban
      Tojásfa állítás az óvoda udvarán


13 - 18.  Az iskolai tavaszi szünet idején a csökkent gyermeklétszám miatt összevont csoport
            működik az óvodában.

28. Májusfa állítás a gyermekekkel 

2017. március 27., hétfő

A LEÁNYFALU TÜNDÉRKERT ÓVODA
szeretettel várja
a leendő Óvodásokat, Szüleiket és minden kedves Érdeklődőt
az óvodai betekintőnkre,

melyet 2017. április 06-án, 9-11 óráig, csütörtökön tartunk.
Cím: Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.
06/26 787-960 vagy 06/26 787-928


Tisztelt Szülők!

Április 11-én kedden nevelés nélküli munkanap lesz.

Ezen a napon az óvoda zárva tart.

Megértésüket köszönjük.

Óvoda vezetősége           

2017. március 24., péntek

HIRDETMÉNY
az óvodai felvételekről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A Nkt.49.§-a értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. 
Az óvoda felvételi körzete Leányfalu Nagyközség közigazgatási területe, üres férőhelyek függvényében a Szentendre Járási terület (Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu).
 Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49.§. (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (9))
Az Nkt. 8.§. (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Kötelező az óvodai beíratása annak a gyermeknek, aki 2017. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentést adhat, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig (2017.04.24.) nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
A sajátos nevelési igényű gyermek állapotára való tekintettel különleges pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásra jogosult. Hogy mely nevelési-oktatási intézmény(ek) a legmegfelelőbb(ek) az SNI-s gyermek számára, azt az országos, ill. területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság határozza meg. A szülőnek e szakvéleményt figyelembe véve kell óvodát választania. Szükség esetén a területileg illetékes jegyzőnek jogában áll a szülőt a fent említett szakértői vizsgálatra kötelezni, valamint arra, hogy a kijelölt intézménybe írassa be gyermekét. (Fenti esetben a szóban forgó intézmény számít kijelölt óvodának, amely kizárólag helyhiány miatt utasíthatja el a felvételi kérelmet.)

A jelentkezés időpontja:
2017. április 24. (hétfő) 7- 17 óráig.

Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az óvodába gyermeket a nevelési év megkezdését követően is fel lehet venni.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt.49.§ (2) bekezdés)
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (4) bekezdése.)
Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni 2017. május 24-ig.
Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított 15 napon belül – 2017. június 11-ig – a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet 8 napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.
Az első óvodai foglalkozási nap a 2017/2018. nevelési év első napja, mely 2017. szeptember 01.péntek, ekkor történik az eddig bölcsödében elhelyezett gyermekek átvétele, új gyermekek fogadása.
Kérjük, hogy a tavalyi évben előjegyzésbe vett gyermekek szülei erősítsék meg beiratkozási szándékukat.
Egyben kérjük azokat a szülőket is, akik év közben iratkoznának be, mert gyermekük akkor tölti be 3. életévét, jelezzék felvételi kérelmüket, hogy a gyermekeket előjegyzésbe vegyük.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
·       a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
·       továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
·       születési anyakönyvi kivonatot, a TAJ kártyát.2017. március 15., szerda

...ÍGY EMLÉKEZTÜNK MÁRCIUS 15-RE...


MAGYAR VAGYOK

Az én népem neve: magyar,
Jelünk: piros-fehér-zöld.
Hogy én magyar gyermek vagyok,
engem büszkeséggel tölt.